Energetické posudky

Energetický posudek zpracovává energetický specialista s oprávněním pro zpracování energetických auditů a energetických posudků.
Podle zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energii je energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.
Podle § 9a tohoto zákona se rozlišují tzv. povinné energetické posudky, popsané v odst.1 a tzv. dobrovolné energetické posudky, které jsou formulovány v odst.2.

Předmětem řešení energetických posudků je vždy posouzení projektu a to podle zadaných kriteriálních funkcí. Tyto požadavky formuluje buď zadavatel posudku sám, nebo je transponuje, pokud jde o energetické posudky, které jsou součástí žádostí o dotaci z programů podpor, podle požadavků předmětné výzvy k podávání žádostí.
Povinnou součástí energetického posudku je ekonomické hodnocení a ekologické hodnocení.
Energetický specialista v závěru energetického posudku provede výrok a doporučení, zda projekt splnil všechna technická, ekologická a ekonomická zadání.
Kromě tzv povinných energetických posudků, je oprávněn energetický specialista oprávněn provádět např.
energetický posudek pro

  • doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy,
  • podklad v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla,
  • vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,
  • posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody.

Časová osa průběhu

1

Shromáždění podkladů

2

Specifikace stanovených kritérií

3

Analýza posuzovaného návrhu

4

Vyhodnocení stanovených parametrů

5

Doporučení energetického specialisty

6

Stanovení podmínek proveditelnosti

7

Projednání výsledků energetického posudku

8

Konzultace při realizaci doporučeného projektu