Produkty a služby

Společným faktorem pro produkty společnosti je, že jsou podkladem pro investiční rozhodnutí.

Základní typy produktů jsou:

 • Studie (optimalizační, objemová, prostorová, proveditelnosti, ekonomická, rizik, rozvoje, porovnávací apod.)
 • Audity (energetický, environmentální)
 • Regionální projekty (energetické, environmentální, rozvojové atd.),
 • Protokoly (PENB, kontroly kotlů, klimatizací,emisní povolenky, ochrana zdraví apod.)
 • Dokumentace (E.I.A., IPPC, dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení vybraných projektů apod.)
 • Poradenství (v rámci poradenských a informačních středisek zřizovaných na podporu jednotlivých státních programů)

Energetické služby jsou zaměřeny na dosažení maximálního energetického efektu v řešeném systému při současné minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí.
Našimi zákazníky budou průmyslové podniky, obce, města a regiony.
Při řešení úloh používáme metody systémové optimalizace vycházející z důkladného řízení projektu, rozpoznání hlavních problémů a technicky i ekonomicky správných návrhů na řešení.
Metodologie je tedy založena na systémovém přístupu, který vychází vždy z důkladné a korektní analýzy, identifikace mimooptimálních stavů, variantního návrhu technického řešení, jakož i ekonomického a ekologického hodnocení.
Realizace těchto postupových kroků umožňuje přijetí korektního doporučení zákazníkovi ve věci reálné, ekonomicky nadějné a ekologicky šetrné strategie rozvoje předmětného energetického systému.
Po rozhodnutí zákazníka o budoucí koncepci rozvoje jsme připraveni poskytnout další služby související s přípravou a implementací zvolené strategie. Jde především o provedení, resp. zpracování následujících autonomních, avšak na sebe navazujících postupových kroků:

 • studie proveditelnosti,
 • návrh projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení,
 • zpracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele,
 • vypracování dokumentace pro provedení stavby,
 • inženýrské zajištění přípravy investice,
 • zajištění fyzické realizace projektu,
 • uvedení do provozu a ověření projektových parametrů.

Mezi typové úlohy patří:

 • energetické audity,
 • projekty úspor energie,
 • územní energetické koncepce krajů, obcí, nebo regionů,
 • studie proveditelnosti,
 • ekonomická a finanční analýza podnikatelských záměrů,
 • návrh energetického managementu průmyslového podniku,
 • posuzování vlivů na ŽP.

Produkty