Posuzování vlivu na životní prostředí

Samostatně rovněž poskytujeme služby zákazníkům při posuzování jejich výrobní nebo jiné činnosti z hlediska vlivu na životní prostředí. Výsledky naší práce v této oblasti jsou různé dokumentace o hodnocení vlivu stavby, činností a technologie na životní prostředí, dokumentace ekologické zátěže a stability území a dokumentace ekologického auditingu.

Konkrétními produkty jsou:

 • EIA (Environmental Impact Asessment) - posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Vypracování oznámení, dokumentace či posudku dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
 • SEA – (Strategic Environmental Assesment) - posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Vypracování oznámení koncepce a posouzení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
 • IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) - integrovaná prevence a omezování znečištění. Vypracování žádosti o integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
 • HIA (Health Impact Asessment) – posuzování vlivů na veřejné zdraví
 • Hlukové studie- · Měření hluku pro zjištění stávajícího stavu a pro případnou kalibraci výpočtového modelu doložené certifikací způsobilosti u České metrologické společnosti v oboru měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí.
 • Rozptylové studie
 • Odborný posudek dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Biologické hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
 • Posouzení vlivů na lokality Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
 • Studie denního osvětlení
 • Studie oslunění a proslunění
 • Stavební akustika