Příprava organizace na zavedení energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001

Cílem návrhu je aplikace takového způsobu řízení výroby a spotřeby energie, která bude maximálně racionální a povede ve svém důsledku ke snížení nákladů na pořízení energie. Podstata řešení spočívá v přenesení odpovědnosti za jednotlivé dílčí spotřeby energie přímo do místa jejich spotřeby. Analýza hospodaření s energií ve vztahu k výkonům středisek a podniku jako celku jsou přitom integrovaně zahrnuty do procesu rozhodování top managementu podniku.
Navržený model energetického managementu je nutno implementovat postupně a s podporou vedení podniku tak, aby do procesu transformace byli zainteresováni všichni pracovníci středního článku řízení podniku.Implementace probíhá za asistence odborného konzultanta - navrhovatele systému.Následně je systém připraven pro certifikaci dle ČSN EN ISO 50001.

Časová osa průběhu

1

Koncepce předmětu a hranic systému EnMS

2

Stanovení odpovědnosti vedení a energetické politiky

3

Stanovení právních a dalších požadavků

4

Přezkoumání spotřeby energie

5

Stanovení základního stavu spotřeby energie

6

Stanovení ukazatelů energetické náročnosti

7

Stanovení energetických cílů, cílových hodnot

8

Stanovení akčních plánů managementu hospodaření s energií