Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti se zpracovává v rámci zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.78/2013 Sb.o energetické náročnosti budov v platném znění.
Průkaz energetické náročnosti je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy (např. bytová jednotka).
Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.
Cílem průkazu energetické náročnosti budov je vypracovat dokument, který objektivně posoudí energetickou náročnost předmětných budov na bázi těchto ukazatelů požadovaných vyhláškou č.78/2013 Sb.:

 • a) celková primární energie za rok
 • b) neobnovitelná primární energie za rok
 • c) celková dodaná energie za rok,
 • d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkost vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok,
 • e) průměrný součinitel prostupu tepla,
 • f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,
 • g) účinnost technických systémů

Výsledkem činností spojených s vypracováním průkazu energetické náročnosti budovy je dokument, který poskytne předepsané informace o energetické náročnosti hodnocených budov. Průkaz obsahuje protokol a grafické znázornění.

Obsahem Protokolu je :

 • a) účel zpracování průkazu,
 • b) základní informace o hodnocené budově,
 • c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech budovy,
 • d) energetická náročnost hodnocené budovy,
 • e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy
 • g) identifikační údaje energetického specialisty a datum ypracování průkazu.

Časová osa průběhu

1

Shromáždění podkladů

2

Prohlídka budovy (pouze u stávajících budov)

3

Analýza projektové dokumentace

4

Stanovení parametrů konstrukčních prvků budovy

5

Vyhodnocení ukazatelů energetické náročnosti

6

Doporučení energetického specialisty

7

Vypracování protokolu Průkazu energetické náročnostii

8

Projednání výsledků Průkazu