Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti se zpracovává v rámci zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb.o energetické náročnosti budov v platném znění.
Průkaz energetické náročnosti je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy (např. bytová jednotka).
Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.
Cílem průkazu energetické náročnosti budov je vypracovat dokument, který objektivně posoudí energetickou náročnost předmětných budov na bázi těchto ukazatelů požadovaných vyhláškou č. 264/2020 Sb.:

 • a) primární energie z neobnovitelných zdrojů energie vztažená na metr čtvereční energeticky vztažné plochy,
 • b) celková dodaná energie za rok vztažená na metr čtvereční energeticky vztažné plochy,
 • c) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, nucené větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy za rok vztažené na metr čtvereční energeticky vztažné plochy,
 • d) průměrný součinitel prostupu tepla,
 • e) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,
 • f) účinnost technických systémů

Výsledkem činností spojených s vypracováním průkazu energetické náročnosti budovy je dokument, který poskytne předepsané informace o energetické náročnosti hodnocených budov. Průkaz obsahuje protokol a grafické znázornění.

Obsahem Protokolu je :

 • a) identifikační údaje budovy,
 • b) informace o celkové dodané energii a jejím ročním průběhu,
 • c) informace o primární energii z neobnovitelných zdrojů energie,
 • d) bilanci tepelných toků,
 • e) informace o obálce budovy,
 • f) informace o technických systémech budovy,
 • g) soubor vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti budovy a využití alternativních systémů dodávek energie,
 • h) přehled plnění požadavků podle § 6,
 • i) zdroj, kde lze získat informace k možnosti realizace navržených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, stanovení nákladů na realizaci těchto opatření a možnosti jejich financování, a
 • j) identifikační údaje energetického specialisty, jeho podpis a datum vypracování průkazu.

Časová osa průběhu

1

Shromáždění podkladů

2

Prohlídka budovy (pouze u stávajících budov)

3

Analýza projektové dokumentace

4

Stanovení parametrů konstrukčních prvků budovy

5

Vyhodnocení ukazatelů energetické náročnosti

6

Doporučení energetického specialisty

7

Vypracování protokolu Průkazu energetické náročnostii

8

Projednání výsledků Průkazu