Územní energetické koncepce kraje, obce, nebo regionu

Při řešení těchto projektů postupujeme metodou integrovaného energetického plánování, tedy rovnocenného posuzování požadavků (poptávky) a nároků na zajištění zdrojů (nabídky). Kriteriálním ukazatelem efektivnosti je minimalizace nákladů integrovaného systému, t.j. jak dodavatelů tak odběratelů na zajištění energetických potřeb. Výsledkem je zajištění optimálního způsobu zabezpečení energetických služeb pro odběratele, které spočívá v upřednostňování investice do úsporných opatření na straně poptávky a tím i snižování nákladů na zabezpečení požadovaných energetických služeb stejně jako snižování negativních dopadů na životní prostředí v místě spotřeby.
Při řešení respektujeme vedle kritéria hospodárnosti také dlouhodobé záměry energetické politiky státu, zejména absolutní pokles spotřeby prvotních energetických zdrojů, prosazování ekonomicky efektivních realizací kombinované výroby elektřiny a tepla, restrukturalizace energetické bilance ve prospěch ekologicky šetrnějších energetických zdrojů a podpora vyššího využití druhotných obnovitelných zdrojů energie.
Územní energetické koncepce řešíme v intencích nařízení vlády č.232/2015 Sb. o státní enegetické koncepci a územní energetické koncepci.

Časová osa průběhu

1

Shromáždění podkladů

2

Analýza současného energetického hospodářství

3

Identifikace systémových souvislostí

4

Formulace scénářů rozvoje

5

Vyhodnocení scénářů

6

Návrh strategie rozvoje energetického hospodářství

7

Projednání návrhu ÚEK

8

Čistopis ÚEK